امروزه جمع آوری، حمل و یافتن مکان مناسبی برای دفن زباله‌های شهری به یکی از چالش‌ها و مشکلات  اساسی پیش روی مدیران شهری و شهرداری‌های کشور تبدیل شده است. صرف هزینه‌های  هنگفت برای جمع آوری و دفع زباله در کشور ما به گونه‌ای است که عموماً در حدود یک سوم بودجه شهرداری‌ها به آن اختصاص می‌یابد، و این در حالی است که 8۰ درصد کل مخارج مدیریت پسماندها، مربوط به جمع آوری است و ۶۰درصد از آن صرف حقوق و دستمزد کارگران می‌شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بهبود  اندکی در عملیات جمع آوری میتواند تاثیر فراوانی در کاهش هزینه‌های کل داشته باشد.
   کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه نزدیک به 7۰ درصد زباله‌های تولیدی خود را بازیافت می‌کنند ولی این میزان در کشور ما نزدیک به 17 درصد است. در طول دهه‌های گذشته بسیاری از کشورها نسبت به مضرات معضل زباله آگاه شده و مدیریت آن را در دستور کار قرار داده‌اند. این اقدامات نتایج خوبی داشته است و حالا زباله در حکم طلایی است که به منبع درآمد بسیاری از کشورها و حتی خانواده‌ها تبدیل شده است؛ اما آمارها وضعیت خوبی از کشور ما در این حوزه نشان نمی دهد. هنوز بسیاری از ابتدایی ترین اقدامات مدیریت پسماند که یکی از آنها تفکیک از مبدأ است، در کشور اجرایی نشده است؛ این در حالی است که تولید روزانه زباله هم روز به روز در حال افزایش است. بر اساس آمار سرانه تولید زباله در ایران روزانه 7۰۰ تا  12۰۰ گرم است  .بعد از جمع آوری زباله، انتقال، پردازش و بازیافت، دفع پسماند با روش‌های مختلفی انجام  می‌شود. این روش ها عبارتست از: دفن، سوزاندن، دپوی روباز و تولید کمپوست. ​​​​​​​

​​​خاک سالم برای زندگی سالم

کامپوست چیست؟

    ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﻮدﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﯽ (ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي ﺑﻮﯾﮋه درﺑﺨﺶ زراﻋﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺮب ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻣﺤﺪود اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

 •  اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮات و ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ در ﺧﺎك و آب ﻫﺎي ﺟﺎري و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ
 • ﺳـﻔﺖ و ﻗﻠﯿـﺎﺋﯽ ﺷـﺪن ﺧـﺎك و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰي آن
 • ﻃﻐﯿﺎن ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز و آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ
 • ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﺰه و ﺑـﻮي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ 

   ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎي ﻣـﻮﺛﺮ در اﺻـﻼح و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﯿـﺰي ﺧﺎك، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ اﺳﺖ.  ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮد آﻟﯽ ﻣﺨﻠﻮط از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﯾﺴﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ در آن  زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء آﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ درﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻮد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از

 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﺧﺎك ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ ﮔﯿﺎﻫﺎن.
 • اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎك و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮي ﺧﺎك ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ آب در ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت آﺑﯿﺎري و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻣﯽﮔﺮدد.
 • ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا و ﺟﺎﻧﺪاران زﯾﺎن ﺑﺎر و ﺑﺬرﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در دوره ﻓﺮآوري.
 • اﯾﺠﺎد ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﺧﺎك و اﺻﻼح ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺸﻪ دواﻧﯽ و رﯾﺸﻪزاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮبﺗـﺮ ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻫﻮﻣﻮس، وﻓﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻟـﯽ و ﺣﻀﻮر رﯾﺰ ﻣﻐﺬي ﻫﺎ.
 • ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك و اﺣﯿﺎي ﺧﺎك و ﺳﺎﺧﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ.
 • اﻣﮑﺎن زه ﮐﺸﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ و ﻣﺎﺳﻪ.

    ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎك را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ. ﻧﯿﺘﺮوژن، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ از ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎك اﻓﺰوده ﺷﻮد. اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻏﺒﺎنﻫﺎ و ﮐﺸﺎورزان ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﻮد ﺳﯿﺎه، ﻏﻨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده‌اﻧﺪ.
     ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻬﺮي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 70 درﺻﺪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد. ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺰاران ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺷﯿﺮاﺑﻪ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﻦ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﻰ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ.

فرآیند کامپوست سازی

سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش